OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.drg-podvozky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí provozovatel internetového obchodu www.dgr-podvozky.cz, David Svoboda, Sadová 384, 357 09 Habartov, IČ: 04695941
(Provozovatel není plátce DPH).

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.dgr-podvozky.cz.

Ceny zobrazované na stránkách internetového obchodu www.dgr-podvozky.cz, jsou uvedeny s DPH, není-li uvedeno jinak.

Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, číslem produktu a cenou. Název zboží, popis zboží a obrázky, se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce a mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na jejich změnu bez předchozího upozornění. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci daného zboží.

 

II. Objednávka - uzavření smlouvy


1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.dgr-podvozky.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.

2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy dochází v momentu, kdy kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.

3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.

4. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem, s prohlášením o Ochraně osobních údajů a Cenami a podmínkami dopravy, a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.dgr-podvozky.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod.

6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být i sídlo společnosti.

7. Kupující je povinen zajistit řádné převzetí objednaného zboží. Nepřevezme-li kupující zásilku z důvodů ležících na jeho straně, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu skutečně uhrazených nákladu na dopravu a balné včetně případných nákladů spojených s jejich vymáháním. Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma. Na vyžádání může být nepřevzatá zásilka odeslána ještě jednou (více viz článek III).

8. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované v sekci Dopravy a platby.

9. Kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech v následujících případech: vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy anebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě www.dgr-podvozky.cz (např. při registraci), případně osobním sdělením při telefonickém hovoru nebo písemným sdělením v e-mailu. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na dgr@post.cz a nebo tak učiní sdělením do poznámky v registračním formuláři.

10. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku II. těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

11. Zrušení objednávky musí být učiněno prokazatelným způsobem - nejlépe písemnou formou v podobě zaslání e-mailu na dgr@post.cz. Zrušit objednávku lze i telefonicky. V případě zaslání e-mailu je nutno vyžádat si potvrzení o přijmutí emailové zprávy prodávajícím. Objednávku lze zrušit pouze do odeslání zboží (předání zboží dopravci), poté již vznikají prodávajícímu náklady na dopravné (více viz článek III.9). Okamžik odeslání zboží nastává při předání zboží přepravci, o čemž je kupující neprodleně informován SMS zprávou.

.
III. Dodací podmínky


1. Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí 2 až 10 pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet u plateb uskutečněných bankovním převodem dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin, určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou. Položky skladem odesíláme obvykle následující pracovní den.

2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího (v důsledku "vyšší moci"), kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak (např. telefonicky / emailem).

4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající s využitím vlastní dopravy, nebo služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné ceny uvedené v článku IV těchto obchodních podmínek. Doprava zboží je možná na území České republiky, po dohodě i jinam.

5. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat platbu předem (bankovním převodem) v plné výši.

6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to po předchozím upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

7. Součástí dodávky zboží na místo dodání není výnos do patra, předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží. Předvedení zboží je možno předem dohodnout telefonicky, rovněž tak instalaci zboží na vozidlo.

8. K zakoupenému zboží je vždy přiložena faktura - daňový doklad splňující podmínky daňového dokladu. Faktura slouží zároveň jako dodací list a je podkladem pro reklamaci zboží.

9. Při nevyzvednutí odeslané zásilky nebo při včasném nezrušení objednávky vzniká prodávajícímu nárok na úhradu dopravného (poštovného) ve skutečně uhrazené výši (dopravci, poště). Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů dle platného ceníku smluvní přepravy, nebo dle platného ceníku České pošty, s.p., uveřejněného vždy na svých internetových stránkách a platného v době odeslání zásilky, včetně veškerých nákladů na vymáhání dopravného (doporučené dopisy, soudní výlohy apod.).

10. Prodávající rozdělí zásilku, která váží více jak 30 kg (počítáno včetně veškerého obalového a výplňového materiálu) na více balíků tak, že za každých dalších započatých 30 kg váhy bude účtován poplatek navíc (viz článek IV). Pro určování váhy zboží není určující váha uváděná na výrobku, výrobcem, nebo v e-shopu u detailu zboží. Prodávající si v takovémto případě vyhrazuje právo určovat váhu sám, zejména s přihlédnutím na použitý obalový a výplňový materiál. Současně si prodávající vyhrazuje právo rozdělit zásilku do více balíků i v případech, kdy celková váha nepřesáhne 30 kg. Prodávají tak učiní zejména tehdy, kdy bude hrozit poškození obsahu zásilky i přes její zabalení s nejlepší péčí, např. výrazně odlišný charakter jednotlivých položek zásilky (tvar, hmotnost, materiál originálního obalu).

.
IV. Způsob dopravy a úhrada zboží


1. Osobní odběr zboží v sídle společnosti prodávajícího - zdarma.

2. Dopravné prostřednictvím společnosti Česká pošta, s.p., služba Balík do ruky (DR) a Balík na poštu (NP)

a) při hodnotě objednávky do 5 000,- Kč bez DPH:
- při platbě předem na bankovní účet prodávajícího: 120,- Kč.
b) při hodnotě objednávky nad 5 000,- Kč bez DPH: zdarma.

Česká pošta doručuje zásilky do hmotnosti 30 kg (včetně obalového materiálu), za každých dalších započatých 30 kg (včetně obalového a výplňového materiálu) účtujeme další poštovné jako příplatek. Tento příplatek platí také v případě, kdy objednávka splňuje nárok na dopravu zdarma. Příplatek je naúčtován dodatečně k objednávce.

Způsob dodání může být po telefonické konzultaci prodávajícího a kupujícího změněn zejména s ohledem na hmotnost a rozměry zboží apod.

3. Ceny dopravného a poštovného jsou uvedeny s DPH.

4. V případě nestandardní zásilky (váha nad 30 kg), nadrozměrové nebo rozměrově atypické zásilky, bude dopravné sjednáno indviduálně. Naši pracovníci vás v takovém případě budou kontaktovat.


V. Reklamace

NOZ zákoník definuje:

1. § 2161 Jakost při převzetí

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


2. Dle ustanovení § 2165 občanského zákoníku je:

(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
(2) Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

3. Dle ustanovení § 2167 občanského zákoníku je:

Ustanovení § 2165 se nepoužije
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

 

Na sortiment z internetového obchodu www.dgr-podvozky.cz se vtahuje 24 měsíční záruka na vady, prodávající však neručí za vady vzniklé běžným opotřebením věci. (např. zhoršená funkčnost tlumiče, stžený závit, povrchová koroze, apod.)

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

.
1. Kupující – spotřebitel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Výjimku tvoří případy specifikované v bodě 6. tohoto článku.

2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se děje tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím.
3. O tomto úkonu bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího na dgr@post.cz. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků zvolenou formou. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby plnohodnotného dodání zboží.

4. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.

5. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující, fyzická osoba nepodnikatel – nemůže odstoupit od kupní smlouvy: na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

VIII. Závěrečná ustanovení


1. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. II. těchto obchodních podmínek.

2. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

3. Nabídka akčního a zlevněného zboží nebo zboží označené jako "zdarma" platí po dobu, která je u jednotlivého druhu zboží uvedena. Není-li uvedena, platí do vyprodání zásob. Na zboží označené jako "zdarma" nebo akční zboží není právní nárok a není vymahatelné. Prodávající si vyhrazuje právo tyto nabídky kdykoliv měnit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 1.7.2014


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu www.dgr-podvozky.cz. Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.


I. Odpovědnost za vady zboží a záruka

.
1. Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží bezprostředně při jeho převzetí.

2. Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy nemusí být spojeno i s poškozením výrobku jako takového.

3. V případě, že kupující zjistí:

a) zjevné poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen s dopravcem vyhotovit škodový zápis a kopii zápisu doručit prodávajícímu, nejlépe elektronicky na emailovou adresu dgr@post.cz. Kupující není povinen zjevně poškozené zboží převzít. Toto zboží pak bude vráceno prodávajícímu, kde bude zboží překontrolováno, přebaleno nebo případně vyměněno a odesláno na náklady prodávajícího znovu kupujícímu. Reklamační řízení pak bude probíhat mezi prodávajícím a dopravcem,

anebo zjistí

b) skrytou vadu až při rozbalení zásilky, která nebyla zjevná při předání zboží od dopravní společnosti, je kupující povinen ihned nebo do dne následujícího (první den je den doručení zásilky) se dostavit na kteroukoliv pobočku České pošty, a.s. a sepsat reklamační protokol. Poškozené zboží vezme kupující s sebou nebo jeho poškození doloží fotografiemi. Na reklamačním protokolu kupující vyznačí, zda si přeje zboží vyměnit a pojistné plnění pak bude náležet prodávajícímu, nebo výměnu zboží nepožaduje a pojistné plnění v takovém případě bude náležet kupujícímu. Kopii reklamačního protokolu pak kupující doručí prodávajícímu nejlépe elektronicky na emailovou adresu dgr@post.cz.

Na základě vyhotoveného reklamačního protokolu nebo škodového zápisu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek, případně vrácena částka za zboží.

4. Prodávající  a přepravní společnost má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je kupující povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno, a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Kupující je také povinen umožnit dopravní společnosti nebo zástupci pojišťovny ohledání zásilky.

5. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy (vyjma skrytých vad). Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty.

6. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím používáním.

8. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci, její opravou nebo formou slevy.

9. Postup podle bodu 8 tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

10. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy:

a) bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
b) přiměřeným snížením kupní ceny
c) náhradním dodáním zboží
d) odstoupením od smlouvy

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

.
II. Postup reklamaceUvědomujeme si Vaše potenciální komplikace při absenci reklamovaného produktu, a proto neustále dbáme na maximální rychlost a preciznost při řešení reklamací.

Prosíme Vás, abyste v zájmu urychlení reklamace vždy dodržovali následující postup:

1. O reklamaci nás vždy informujte zprávou na náš e-mail dgr@post.cz, případně i telefonicky na číslo 739 000 327.  Z technických důvodů nemusí být emailová zpráva kupujícího prodávajícím přijata, proto si vždy vyžádejte potvrzení přijetí e-mailu prodejcem.

2. Bez zbytečného odkladu Vám budou odeslány instrukce detailně popisující další postup.

3. Prodávající Vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

4. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na ostoupení od smlouvy.